EV

49% not ready Fiat 500e

Posted on
49% not ready Fiat 500e

49% not ready Fiat 500e 49% not ready Fiat 500e po odebraniu z portu. To częsty problem nękający te samochody elektryczne podczas długiego czasu nie użytkowania – np. transportu ze Stanów Zjednoczonych. Problem ten powinna rozwiązać akcja serwisowa czyli aktualizacja U69. A polega na ładowaniu akumulatora 12V z baterii hv – wysokiego napięcia znacznie poniżej […]

E V

49% not ready Fiat 500e

Posted on
49% not ready Fiat 500e

49% not ready Fiat 500e 49% not ready Fiat 500e when received from port. This is a common problem for these electric cars during a long time not To use-eg. Transport from the United States. This Problem should resolve the service action or update U69. And it consists of charging a 12V battery with HV-high […]

Ev

49% nicht bereit Fiat 500e

Posted on
49% nicht bereit Fiat 500e

49% nicht bereit Fiat 500e 49% nicht bereit Fiat 500e, wenn aus dem Hafen erhalten. Dies ist ein häufiges Problem für diese Elektroautos während einer langen Zeit nicht zu verwenden-eg. Transport aus den Vereinigten Staaten. Dieses Problem sollte die Dienstaktion beheben oder U69 aktualisieren. Und es besteht aus dem Laden einer 12V-Batterie mit HV-Hochspannungsbatterie weit […]